Cercetare științifică

Rolul CCLASC este de a crea un cadru organizatoric şi instituţional în care o echipă de cercetători să găsească şi să aplice metode, tehnici şi proceduri de lucru care să optimizeze cercetarea şi predarea în domeniul lingvisticii aplicate, al studiilor culturale şi în ştiinţele comunicării. Centrul promovează un spirit de cercetare inovator, cu aplicabilitate imediată în mediul ştiinţific şi didactic zonal şi naţional, pentru perfecţionarea comunicării într-o limbă de circulaţie internaţională sau în limbile oficiale din cadrul UE, în domeniul public – limbaje socio-profesionale. Componenta de cercetare ştiinţifică vizează crearea unui microclimat de cercetare destinat cadrelor didactice, cercetătorilor, studenţilor, cu finalităţi în domeniul lingvisticii aplicate, al studiilor culturale, în ştiinţele comunicării, pentru formarea iniţială şi continuă şi în scopul obţinerii de rezultate performative în domeniile pentru care optează.

Revista ştiinţifică CRICS (Critical Readings in Cultural Studies) – Scientific Journal

Revista ştiinţifică APSSAH (Applied Pedagogy in Social Sciences and Humanities) – Scientific Journal

Evenimente

Criterii de performanţă:

Fundamentarea unui spirit de cercetare inovator, prin implementarea şi eficientizarea unor orientări şi direcţii noi de documentare şi cercetare în planul didactic şi ştiinţific, precum şi prin aplicarea rezultatelor cercetării în mediul ştiinţific şi didactic zonal şi naţional; formarea tinerilor cercetători prin constituirea de cercuri şi colocvii studenţeşti în domeniul lingvistic, al studiilor culturale şi al ştiinţelor comunicării; dezvoltarea cercetării lingvistice româneşti teoretice şi practice prin stimularea cercetării performante a cadrelor didactice universitare, a masteranzilor şi doctoranzilor, precum şi diseminarea cercetării prin aplicaţii; iniţierea şi încurajarea de proiecte interdisciplinare, în colaborare cu instituţii publice şi private din ţară şi străinătate; desfăşurarea unui set de activităţi culturale cu impact instituţional şi comunitar; publicarea rezultatelor cercetării on-line şi/sau în reviste de specialitate, în volume colective şi/sau în volume cu caracter individual, în şi/sau prin colaborarea cu alte centre de cercetare similare din ţară şi străinătate;

Promovarea colaborării cu alte centre de cercetare din ţară şi străinătate, prin iniţierea şi dezvoltarea de parteneriate; implementarea şi eficientizarea unor direcţii inovatoare de documentare şi cercetare cu impact în planul didactic şi ştiinţific; redactarea de materiale didactice şi de promovare a CCLASC; organizează manifestări ştiinţifice şi workshop-uri locale, naţionale şi internaţionale legate de profilul centrului; achiziţionarea şi elaborarea de materiale alternative şi didactice conform cerinţelor pieţii, având ca scop perfecţionarea limbajelor socio-profesionale din domeniul public;