Despre CCLASC

Despre Centrul de Cercetare în Lingvistică Aplicată şi Studii Culturale

Centrul de Cercetare in Lingvistică Aplicată şi Studii Culturale a fost înfiinţat în cadrul Universităţii “Petru Maior” din Tîrgu-Mureş în baza deciziei rectorului nr. 396 din 04.12.2008, emisă în urma avizului dat de Senatul universităţii în şedinţa din 03.12.2008 şi este organizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 actualizată, şi ale reglementărilor interne ale Universităţii “Petru Maior” din Tîrgu-Mureş (Carta Universitară, Codul de etică şi deontologie universitară, Regulamentul de ordine interioară, Hotărârile Senatului Universităţii “Petru Maior”, etc).

CCLASC cuprinde în structura sa un colectiv de cercetători – cadre didactice universitare, specializaţi în ţară şi străinătate, doctoranzi şi masteranzi cu preocupări ştiinţifice în domeniile de activitate ale centrului. Dotarea CCLASC cu materiale didactice şi echipamente tehnice (laborator multimedia) este asigurată la standarde internaţionale.

Centrul este structurat pe două componente:

A) Cercetare ştiinţifică

B) Servicii CCLASC
Competenţe lingvistice: pregătire/examinare/eliberare certificate UPM, LCCI, Cambridge)
– Traduceri/interpretariat/localizare/terminologie
– Consultanță/revizie traduceri/branding/SEO
– etc.

Rolul componentei de Cercetare ştiinţifică este de a crea un cadru organizatoric şi instituţional în care să se găsească şi să se aplice metode, tehnici şi proceduri de lucru care să optimizeze cercetarea şi, mai apoi, predarea în domeniul Lingvisticii aplicate şi al Studiilor culturale la nivel de licenţă şi masterat.

Rolul componentei Servicii este de a de dezvolta şi coordona activităţi de tutoriat pentru perfecţionarea comunicării într-o limbă modernă, în domeniul public-limbaje socio-profesionale, traduceri, consultanță, examene de competenţă lingvistică UPM şi de examene internaţionale (LCCI şi Cambridge), UPM fiind centru acreditat de pregătire şi testare în vederea obţinerii acestor certificate, alte servicii conexe.